آمار کلی

کد ملی: 462259XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتوبوسرانی درون شهری شهرکرد فرخشهر شهرکیان بازرس علی البدل خارج شده 1393/11/13 تا 1397/04/30