آمار کلی

کد ملی: 220002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رسالت گستر بهبود بازرس علی البدل منحل شده 1392/07/27 تا کنون