آمار کلی

کد ملی: 373248XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه ساختمانی اشک رود عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/10 تا کنون
شماره سیصدوهشتادوپنج هتلداری شادی سنندج عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1394/11/29 تا کنون