آمار کلی

کد ملی: 524939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت از بیماران آب سیاه خراسان رضوی بازرس علی البدل فعال 1398/05/22 تا کنون