آمار کلی

کد ملی: 087140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی گوهر آرا اترک بازرس اصلی و منشی هییت مدیره فعال 1397/03/27 تا کنون