آمار کلی

کد ملی: 053237XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهد مهر ماندگار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/01/23 تا کنون
گروه تولیدی ماهد آلومینیوم رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/04 تا کنون
مهندسی فرآیند سازه ماهد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/09/12 تا کنون