آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسیرانی تحت شماره 657 در این اداره به ثبت رسیده و بازرس اصلی خارج شده 1394/07/01 تا 1395/09/01