آمار کلی

کد ملی: 166521XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران و توسعه فرا بام توچال بازرس علی البدل فعال 1391/07/19 تا کنون