آمار کلی

کد ملی: 094327XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کار پخت ایرانیان بازرس اصلی فعال 1398/12/14 تا کنون