آمار کلی

کد ملی: 457941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پنبه مسعود رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/01 تا کنون