آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2932 خدمات قالیشویی و پتوشویی و ماشین شویی زاگرس شهرستان مریوان عضو هیئت مدیره فعال 1388/04/30 تا کنون