آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی نفت فالکن قشم بازرس علی البدل خارج شده 1383/03/20 تا 1383/11/15