آمار کلی

کد ملی: 323040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و نهصد و شصت و سه دهیاران بخش باینگان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/13 تا کنون