آمار کلی

کد ملی: 396134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبین سازه الوند بازرس اصلی فعال 1396/09/05 تا کنون