آمار کلی

کد ملی: 255015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پارسیس عمران نای ذی عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/03 تا کنون