آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فعالین صنفی محصولات سالم بیوسی مهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/12/04 تا 1398/10/08