آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مزرعه زیتون سبز رودآب کد 9764 بازرس علی البدل فعال 1386/02/27 تا کنون