آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شن و ماسه شماره سیصد و پنجاه و هفت خرم آباد بازرس اصلی فعال 1393/12/03 تا کنون