آمار کلی

کد ملی: 325534XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کیهان ابنیه بازرس علی البدل خارج شده 1391/05/22 تا 1392/06/10