آمار کلی

کد ملی: 432062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جوش بتن محک عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/05 تا کنون