آمار کلی

کد ملی: 001189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/14 تا کنون