آمار کلی

کد ملی: 137669XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسمان دژ آذر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/15 تا کنون
ایماژ خودرو ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/22 تا کنون