آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سقف سازان نو اندیش مدیرعامل خارج شده 1387/03/01 تا 1398/01/26