آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/03 تا 1397/02/20