آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی آفتاب امیر شرق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/06/11 تا 1391/07/30