آمار کلی

کد ملی: 008163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مانا بوم سازان پایدار شمال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/05 تا کنون