آمار کلی

کد ملی: 165016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی آغمیون عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/21 تا 1396/05/22