آمار کلی

کد ملی: 350096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رصد گران خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1395/07/10 تا کنون