آمار کلی

کد ملی: 043994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت تجرک مهران بازرس اصلی فعال 1397/11/15 تا کنون
کشاورزی و دامداری و پرورش ماکیان بهدام کشت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/09 تا کنون