آمار کلی

کد ملی: 456875XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع چوبین نقش رضوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/15 تا کنون