آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه هییت امنایی حضرت ابوالفضل ع مهر بازرس اصلی فعال 1397/09/15 تا کنون