آمار کلی

کد ملی: 197148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلاشگران هم جوار زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/09 تا کنون