آمار کلی

کد ملی: 146483XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پروار بندی نو شنق نمین عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/05 تا کنون