آمار کلی

کد ملی: 401079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید نوین پاکدشت اسد آباد عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/18 تا کنون