آمار کلی

کد ملی: 223968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی سفال آشیانه بازرس اصلی خارج شده 1392/06/01 تا 1395/10/26