آمار کلی

کد ملی: 447984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی بهساز سازه افق عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/18 تا کنون