آمار کلی

کد ملی: 387554XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکان مهر مادستان عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/03 تا کنون