آمار کلی

کد ملی: 094371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشهد زمین ساخت بازرس علی البدل فعال 1395/09/11 تا کنون