آمار کلی

کد ملی: 432325XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی گرم آران افق رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/23 تا کنون