آمار کلی

کد ملی: 272252XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبراه بتن خزر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/18 تا کنون