آمار کلی

کد ملی: 137093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپید رود هریس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/03 تا کنون
حمل و نقل و باربری سعادت تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/05 تا 1393/11/18