آمار کلی

کد ملی: 599997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهارصد و هفتاد و چهار مرغداری گوشتی بهمیی دو قلعه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/06/19 تا 1395/12/24