آمار کلی

کد ملی: 399009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شعله گستر سیمرغ رزن عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/11 تا کنون