آمار کلی

کد ملی: 045197XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراصوت طب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/12 تا کنون
فرآیند گازها و صنایع تبرید سرما افزا بازرس علی البدل فعال 1398/02/30 تا کنون