آمار کلی

کد ملی: 270988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا آسانبر آزمون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/09/05 تا کنون