آمار کلی

کد ملی: 186164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشه وران فناوری مبتکر پرداز شبکه رئیس هیئت مدیره فعال 1393/10/01 تا کنون