آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل جاده ای معتمد بار استارا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/12/15 تا 1394/02/07