آمار کلی

کد ملی: 045257XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 0

خارج شده: 5

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پل دژ ایمان بازرس اصلی خارج شده 1393/10/14 تا 1394/09/16
پل دژ نظارت بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/13 تا 1395/12/19
پل دژ منشور بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/08 تا 1394/06/10
ایپک خشت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/11/13 تا 1395/05/01
آباد راهان ارزش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/12/13 تا 1391/02/12