آمار کلی

کد ملی: 230056XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جامین صنعت پارس بازرس اصلی فعال 1397/09/28 تا کنون