آمار کلی

کد ملی: 006241XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و تدبیر آمود عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/27 تا کنون
مهندسی طرح و توسعه لیدوما عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/11/09 تا 1396/11/02